REGULAMIN KONKURSU 2014

VI. Nagrody:

     1. Punkty uzyskane na wizji lokalnej, podczas przejazdów stanowią o wygranej w konkursie oraz poszczególnych nagrodzonych miejscach.

      2. Nagrodzonych zostanie 12 najbardziej zadbanych i aktywnych wsi, które otrzymają nagrody finansowe do przeznaczenia na cele publiczne - w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2014.

     3. Komisja może przyznać nagrody równorzędne.

     4. Koimisja ma prawo przyznania wyróżnień. Wyróżnienia przyznaje się w odniesieniu do wybranych przez Komisję aspektów wsi.

     5. W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów mogą być przyznane dodatkowe nagrody.

     6. Komisja konkursowa uzasadnia decyzję o przyznaniu nagród dodatkowych oraz wyróżnień w komunikacie końcowym, podczas gali wręczenia nagród.

     7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dożynek Gminnych.

     8. Wysokość nagród:

1 miejsce 10 000 PLN

5 miejsce 4 500 PLN

9 miejsce 2500PLN

2 miejsce 8 000 PLN

6 miejsce 4 000 PLN

10 miejsce 2 000 PLN

3 miejsce 6 000 PLN

7 miejsce 3 500 PLN

11 miejsce 1 500 PLN

4 miejsce 5 000 PLN

8 miejsce 3 000 PLN

12 miejsce 1 000 PLN

 

VII. Postanowienia końcowe: 

      1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

      2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie, przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

Załączniki:

     1. Karta oceny miejscowości.

     2. Karta inicjatyw oddolnych.