Rodzina 500 plus

Aktualności » Rodzina 500 plus

W kwietniu br. w życie wchodzi rządowy Program Rodzina „500plus”. W ramach tego systemowego wsparcia, na drugie i każde następne dziecko w rodzinie wypłacane będzie 500 zł, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko lub dla jedynaka przy spełnieniu kryterium 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. W Gminie Kłodzko do objęcia programem kwalifikuje się – według szacunków - łącznie 1900 dzieci. Miesięcznie, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej GK, wypłacane będzie w sumie około 950 tys. zł.

 Wniosek o świadczenie finansowe będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia br., w gminie, w której mieszkamy. Urząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. Jeśli wniosek złożony zostanie do końca czerwca br., wtedy otrzymamy świadczenie z wyrównaniem od kwietnia.

W Gminie Kłodzko pieniądze będą wypłacane za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Kłodzku przy ul. Łużyckiej 7. W jaki sposób składać wnioski? Najlepiej bezpośrednio w OPS-ie, także w Urzędzie Gminy Kłodzko oraz drogą elektroniczną.

Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące generalnie Programu Rodzina „500 plus”, który jest program na lata. Jak w perspektywie będzie wyglądało składanie wniosków, czy kryteria dochodowe będą weryfikowane, czy wysokość świadczenia będzie waloryzowana, itp. Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?
- Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres jednego roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?
- Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?
- Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko, do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.

Czy kwota świadczenia będzie waloryzowana?
- Rada Ministrów będzie mogła podnieść kwotę świadczenia w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji.

Czy kryteria dochodowe będą weryfikowane?
- Tak, co trzy lata. Pierwsza weryfikacja planowana jest na 1 października 2019 r.  
Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt jego spełniania. Zaświadczenia o dochodach trzeba będzie składać jedynie w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama, wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?
- Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu?
- Dziecko do 25. r.ż., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Jak można udowodnić, że świadczenie jest wydatkowane niegodnie z przeznaczeniem?
- Nikt nie będzie sprawdzał ani nadzorował każdej rodziny w zakresie tego, jak wydaje świadczenie wychowawcze. Ustawa zawierać będzie jednak, możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przede wszystkim, w przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić, jak wygląda sytuacja w danej rodzinie.

Wniosek o to świadczenie trzeba będzie składać co roku, w miejscu zamieszkania. O terminie składania wniosku obowiązkowo informować będzie organ wydający świadczenie. We wniosku należy podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba już dołączać tych informacji. Wnioski będzie można składać przez internet. Wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto bankowe.