Sołectwo

O WSI » Sołectwo

Załącznik nr 14 do uchwały nr 98/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 22 czerwca 2011 r.

STATUT SOŁECTWA MARCINÓW

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Sołectwo Marcinów jest jednostką pomocniczą Gminy Kłodzko i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na jego terenie.
2. Sołectwo Marcinów obejmuje terytorium o powierzchni 400ha, które pokrywa się
z geodezyjnymi granicami wsi Marcinów.
3. Organizację i zakres działania sołectwa określa niniejszy statut.

§ 2
Sołectwo Marcinów działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy o samorządzie gminnym,
2) Statutu Gminy Kłodzko,
3) postanowień niniejszego statutu.